ESTRATÈGIA DE PRIVADESA: WEB LLOC

www.warcrimes.cat 1. PRIVACITAT política I protecció de DADES


En compliment del que estableix el legislació vigent, “blog i f’rum de crims de guerra guerra” (en endavant que lloc web) es compromet a adoptar les Poids mesures t’cniques i organitzatives les ries, en funció del nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Has d’incorporar aquesta Politics de privacitat

Aquesta Politics privacitat està adaptada a la legislació europea de Venessesla i sobre la protecció de dades de caràcter personal a Internet. Concretament, compleix les regles seg-ents:

 • Marxes (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei organica 3/2018, de 5 de sembre, proteció de dades de carécter personal i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • Reial decret 1720/2007, de 21 de sembre, pel qual es aprova el marxes de desenvolupament de la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carécter personal (RDLOPD).
 • Llei 34/2002, d’ 11 juliol, de serveis de la societat de la informació i de Comer-electr-nic (LSSI-CE).

Identitat del responsable de la propietat personal tractament

Els controladors de les dades personals recollides en “blog i f’rum de crims de guerra” fill:

Manuel Gibaut HernandezGerard Masip

L’anterior (d’ara endavant, responsable de tractament) determina conjuntament els objectius i mitjans del tractament, enviat considerat responsable de tractament. Per tant, determinar de forma transparent i per mutu acord les set respectives ponsponsabilitats en la compliment d’obligacions imposades pel GDPR. En el compliment de l’article 26 del RGPD, els-aspectes essencials d’aquest acord seran a disponibilitat de l’usuari en el seg. ent enlla. www.warcrimes.cat/rgpd.

Les set de contacte son els seg’ents:

Adreca: passeig de Valldoriex, 35Tel-fon contacte: + 34 648 411 155Correu electr. nic contacte: manugibaut@me.com

Registrar dades personals

En compliment de les disposicions del RGPD i de la LOPD-GDD, l’informem que les des personal recollides per “blog i f’rum de crims de guerra” a través dels formularis essos a les set pagines seran incorporades i seranades als tracttres fitx Fiters amb la finalitat de l’oportunitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establishs entre “blog i f’rum de crims de guerra” jo l’usuari o el manteniment de l’estable relacionat en els formularis que jo empatitzar, o ajudar a un solitud o consulta d’aquests. Addicionalment, de conformitat amb el que va establir el RGPD i la LOPD-GDD, tret que s’apliqui l’excepció previst en l’article 30,5 de la GDPR, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, tant les set finalitats, les activitats de tractament altres CIRCUMST. ncies establertes en el RGPD.

Principis aplicable a la propietat personal tractament

El tractament de les dades personals de l’usuari estaré subjecte als seg. ents principis principis establerts en l’article 5 del RGPD i en l’article 4 i seg’ents de la Llei organica 3/2018, de 5 de deembre, de protecció de dades de carécter personal i garantia dels drets digitals:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparáncia: la consentiment de l’usuari es requerit en cada moment, després d’informació complementen de les finalitats per a les quals es recullen dades de carécter personal.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats formigons, explícites i legítimes.
 • Principi de minimització de les dades: les dades personals recollides seran només les estrictament necess. ries en lamció amb els fins per als quals es processen.
 • Principi de veracitat: dades personals han de ser exacte i sempre actualitzades.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només es conservar Mente les es perquè sigui permeti la identificació de l’usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que és garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà l’encarregat d’assegurar que compleixen els principis anteriors.

Categories de dades personals

Les categories de dades discuscares al “blog del crim de guerra i el f’rum” son dades identificatives. A cap cas es tracten categories especials de dades personals tractades a l’sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és consentiment. “crim de guerra bloc i f’rum” es compromet a buscar el consentiment Express i verificable de l’usuari per al tractament de les set dades personals per a més finalitats especíques.

L’usuari ESCA’dret per revocar la seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil de retirar la consentiment com donar-li. Com a norma general, la retirada del consentiment no condiciona la convocatòria web.

En ocasions en què o’usuari hagi o pugui facilitar les set dades a través dels formularis per realitzar consultes, sol-licitar informació o per Orla relateds amb eltingut del lloc web, serà il·luminat si l’qualrepe de la resevol d’ells és potser són són essencial per al correcte desenvolupament de l’operació dut a terme.

Finalitats del tractament per al qual es es destina les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionades per “blog i f’rum de crims de guerra” amb la finalitat de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el lloc web i l’usuari o el manteniment de relacions estables en el formularis que aquests úlstims filloutes o per complir una sol·licitud o consulta.

Així mateix, les dades poden ser utilitzades amb finalitat comercial de personalització, operacional i estadística, i activitats PR’pies de l’objecte social de “blog i f’rum de crims de guerra guerra”, així com per l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de M’rqueting per adaptar el continguts ofertes un l’usuari, així com millorar la qualitat, el

En el moment que el que s’obtinguin les dades de carécter personal, l’usuari serà informat sobre les finalitat concretes o propsits del tractament per al qual s’utilitzaran les dades personals; és un dir, l’ús o els usos que s’lliuraan a la informació recopilada.

Personal morir a si mateixos

Les dades personals només es conservar durant el temps mínim necessari per a la finalitat del seu tractament i, en qualsevol cas, només durant la període seg’ent: 2 anys, o fins que l’usuari sol-liciti la seva supressió.

En el moment que sigui conservat per les Das de carscter personal, l’usuari serà informat sobre el perill en el que es mantenen personals o, quan aixo no següent possible, els criteris utilitzats per determinar aquest període.

Destinataris de les dades personals

Les dades personal de l’usuari no és compartir amb terceres persones.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, l’usuari serà informat sobre els destinataris o categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de Minor d’edat

En compliment dels disponibles en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de proteció de dades de carécter personal i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys poden donar la seu consentiment al tractament de les set dades personals de manera lícita per “blog i f’rum de crims de guerra”. En el cas d’un menor de 14 anys, es requereix el consentment dels pares o tutors per al tractament, i el tractament només es considera legal en els messura que l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

“crim de guerra bloc i f’rum” està compromès amb l’adopció de les Poids mesures t’cniques i organitzatives necess-ries, d’acord amb el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, per la qual cosa és garanteixi la seguretat de les dades de carécter personal i evitar destrucció accidental o illidic, p. rdua o alteració de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractades d’una altra manera, o comunicació noautoritzada o accés aquestes dades.

No obstant això, com que “crim de guerra bloc i f’rum” no garanteix la ineximitat d’Internet o l’absáncia total de hackers o d’altres que fraudulentament accedeixen a dades personals, el responsable s’ha compromès a comunicar-se amb el sentit usuari retardar el retard indefinit Quan és produeixi un incompliment de la seguretat de les dades personals que pot implicar un alt risc per als drets i llibertats de les persones físics. Seguint l’article 4 de l’RGPD, el violació de la seguretat de les dades significa qualsevol incompliment de seguretat que va causar la destrucció accidental o ilòdica, la p’rdua o l’alteració de les dades personals transmeses, emmagatzemades o tractar d’una altra manera, o la comunicació o l’accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable de l’tractament, que es compromet a informar i assegurar a través d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat es respectada pels seus ocupatius, associats, i totes persones el que va informar al seu accés continuat.

Drets derivats del tractament de dades personals

L’usuari TEA en “blog i f’rum de crims de guerra” i pot, per tant, exercir contra el dels responsables seg. ents dreebudells reconeguts en el RGPD i en la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de carécter personal i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: és la dret de l’usuari per a obtenir la confirmació de si el “blog i f’rum de crims de guerra” est-tractant les set dades personals i, si és així, obtenir informació sobre les set dades personals s pecífiques i el tractament que “blog i f’rum de crims de guerra” ha dut a terme o realitza, així com, entre d’altres, la informació disponible a l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o plandes.
 • Dret de rectificació: és la dret de l’usuari a modificar les set dades personals que resulten en ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
 • Dret a eliminar fundaciodali (“el dret a l oblit”): és la dret de l’usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, per obtenir l’suppressió de les set dades personals quan aquests ja no siguno necessaris per als fins als van s ser recollits o processats; l’usuari ha retirat el seu consentiment per al tractament i aquest un te una altra base legal; l’usuari s’oposa al tractament i no ha cap altra raó legítim en continuar amb ell; les dades personals s’han processat el personal d’il-legalment ha de ser retirat en compliment d’una obligació legal; o dades personals s’han obtingut com a conseqáncia d’ncia d’a oferta directa de serveis de la societat de la informació a un infant inferior a 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable de tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i la cost de la seva aplicació, ha de prendre Poids mesures par informar els controladors que són raonables les dendes personals de la sol-licitud de tractant per a la l’interessat de supressió enlla a les dades personals.
 • Dret a la tractament limitació: és la dret de l’usuari de limitar el tractament de les set dades personals. L’usuari te dret per obtenir la limitació del tractament quan desafia el veracitat de les set dades personals; el tractament jurídic; la persona responsable de les dades ja Noa dades personals, per-l’usuari ho necessita per fer reclamacions; i quan l’usuari hagi objectat al tractament.
 • Dret a la portabilitatde les dades: en el cas que el tractament es realitzi es mitjans automatitzats, l’usuari tindr s dret a rebre des dels responsables de tractament les set dades personals en un format estructurat, d’ús comú i mesurament, i a un altre responsable del tractat. Quan es t’cnicament possible, el responsable de la tractament transmetr s dades directament un altre responsable de la tractament.
 • Dret d’oposició: és la dret de l’usuari a realitzar la tractament de les set dades personals o impedir la seu tractament per part del “blog i f’rum de crims de guerra”.
 • Dret un se sent objecte d’una decisió basat únicament en el automatitzat tractament, inclosa la PERFILACIA: és la dret de l’usuari a no ser objecte d’un resolverbasat únicament en el tractament automatitzat de les set dades personals, incloent perfils, existents llevat que s’estableixi el contrari per la legislació vigent.

D’aquestamanera, l’usuari podr’exercitar el s seus drets mitjan’ant comunicació Escrito adre’Ada al responsable amb la referència “RGPD-www.warcrimes.cat”, specifyt:

 • Nom, cognom de l’usuari i c’pia de l’Identifier. En el cas en què casos, també es va representar la persona que representa l’usuari, així com la document acreditatiu de la representació. La photopia del DNI pot ser substituït per qualsevol altre mitj-v. lid en dret que acredita l’identitat.
 • Petició amb les raons formigons de la petició o informació al qual es vol accede.
 • Domicili un l’efecte de notificat.
 • Dades i signatura del sol-licitant.
 • Qualsevol document que acredita la llei que fa.

Aquesta sol-licitud i qualsevol altre document que l’acompanyi es podrere remetre a adre. ent. a i/o Adreca de correu electr. nic:

Adreca de correu: passeig de Valldoriex, 35Email: manugibaut@me.com

Web de tercers llocs

El lloc web pot incloure hypervincles o enlla’os que permetin l’accés a llocs web de tercer siferents de “blog i f’rum de crims de guerra”, jo que per tant no són operats per “blog i f’rum de crims de guerra”. Els titulars d’aquests llocs web tindran les set prípies policció de dades, va enviar ells mateixos, en cada cas, responsable de la seu propis fitxers i de les set PR’pies PR’ctiques de privacitat.

Queixes davant l’autoritat de control

En el supòsit que l’usuari consideri que hi ha un problema o violació de la normativa vigent en la forma en què s’estiguin processant les set dades personals, a la protecció judicial efectiva vaig a presentar una reclamació al davant un control autoritat, en concret a l’estat en què es troba la habitual seva residència, lloc de treball o lloc de la presumppta infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agéncia espanyola de protecció de dades (http://www.agpd.es).


 1. POLÍTICA DE COOKIES


Galetes de l’accés a aquest lloc web pot implíl. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari – en les diferents Sager que el l o ella pot utilitzar per navegar – perquè el servidor certi certa informés que vostè Deprés i només el servidor qui la va la va la implementació arribarà. Les galetes faciliten la navegació, fan que es més fàcil d’obtenir i no danyen el dispositiu navegació.

Les cookies són pocediments Automatic’tics de recollida d’informació relat o les prefer’ncies determinades per l’usuari durant la seva visita al lloc web amb l’objectiu de recon’ixer-lo com a usuari, i personalitzar la seva experiáncia i ús del lloc web, i pot puc, per per identificar i per els errors.

La informació recopilada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visitas al lloc web, les pégines visitdes, el temps que ha estat en el lloc web i els llocs visitats just allà i després d’ell. No obstant això, cap cookie permet a l’usuari contacte amb el telèfon de contacte personal de l’usuari o qualsevol altre mitj. Cap cookie pot extreure informació sobre el disc dur de l’usuari o robar informació personal. L’únic camí que la informació privada de l’usuari es part de l’arxiu de cookies és que l’usuari li doni personalment aquesta informat del servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren personals. Per tant, la política de privacitat descrita anteriorment s’aplica a ells. A aquest sentit, serà necessari el consentensent de l’usuari per a la utilització dels mateixos. Aquest consentiment ser, sobre la base d’un eclèctic, giebe per una decisió afirmativa i positiva, després del tractament inicial, extra-eficable i documentat.

PR’pies galetes

Aquestes cookies sóndes a l’ordinador o dispositiu de l’usuari i gestionades d’exclusivitat per “blog i f’rum de crims de guerra guerra” per al millor workment del lloc web. La informació recopilada s’utilitza per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiáncia com a usuari. Aquestes cookies permeten recon-ixer a l’usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’adaptin a les set-preferredies.

L’entitat o entitats responsable de la condició cookies pot cedir aquesta informated a terceres parts, sempre que ho exigeixi la llei o una tercera que Transform aquesta informa informa per aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

“blog i f’rum de crims de guerra” incorpora connectors de xarxes socials, els quals permeten l’accés des del lloc web. Per aquest motiu, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les set prépies politiques de protecció de dades i de cookies, van enviar ells mateixos, en cada cas, responsables de la seus propis fitxers i de les set prépies préctiques de privat. L’usuari haur’de remetre per informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les set dades de carécter personal. A efectes merament informatius, s’indiquen belowció els enlla-OS seg-ents en els quals es pot consultar aquestes poliítiques de privacitat cookies i/o:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google +: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Desactivar, rebutandi eliminar les cookies

L’usuari pot desactivar, rebutjar eliminar les cookies — en la seva totalitat o en part — instal·lar el seu dispositiu a través de la configuració del navegador seu (entre THES quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). A aquest sentit, els pocediments per rebutjar i eliminar fundaciodali les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. Mentrestant, l’usuari o rerrrrer a les coordinació proporciona pel navegador d’Internet que utilitza. En el cas que vosts rebutgi l’ús de cookies, en la seva totalitat o en part, pot seguir utilitzant el lloc web, que pot tenir limitat l’ús d’alanyes de les característiques de la mateixa.


III. accepto la modificació de la política de PRIVACITAT


És necessari que l’usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions de protecció de dades personals contingudes en aquesta política política de privacitat i cookies, així com que accepta el tractament de les set dades personals per tal que la persona responsable de l’a pot procedir a la formulari, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del lloc web ha implicat l’acceptació de la política de privacitat i cookies de la mateixa.

“blog i f’rum de crims de guerra” es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat i cookies, tant el seu criteri, com motivades per canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinals de l’Agncia espanyola de protecció de dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta política de privacitat i de cookies seran notificats explícitament l’usuari.

Aquesta política de privacitat i cookies s’actualitzarà el 5 de febrer de 2020 per adequar-se a les normes 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, sobre la protecció de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei organica 3/2018, de 5 de sembre, de protecció de